Algemene voorwaarden

“Deze Websitevoorwaarden (“Voorwaarden”) regelen uw gebruik van de website van FairPlay Engineering B.V., gevestigd in Vijfhuizen, Nederland. Door onze website te openen en te gebruiken, stemt u ermee in om deze Voorwaarden na te leven. Als u het niet eens bent met een deel van deze Voorwaarden, onthoudt u zich dan van het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en logo’s, weergegeven op onze website, zijn eigendom van FairPlay Engineering B.V. of hun respectievelijke eigenaren. U bent verboden om enige inhoud van onze website te gebruiken, reproduceren, verspreiden of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar.

Inhoud van de website

De inhoud op onze website wordt alleen verstrekt voor algemene informatieve doeleinden. We doen redelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en volledigheid van de verstrekte informatie te waarborgen, maar we garanderen niet de betrouwbaarheid of geschiktheid ervan voor een specifiek doel. Elke vertrouwen in de informatie op onze website is voor uw eigen risico.

Gebruik van de website

U stemt ermee in onze website op een wettige en verantwoorde manier te gebruiken. U mag niet deelnemen aan activiteiten die kunnen:

  1. In strijd zijn met toepasselijke wetten of voorschriften.
  2. Inbreuk maken op de rechten van anderen.
  3. De werking van onze website beschadigen, uitschakelen of belemmeren.
  4. Schadelijke software introduceren of zich bezighouden met hacken of ongeautoriseerde toegang tot onze systemen.

Links naar derden

Onze website kan links bevatten naar websites of bronnen van derden. Deze links worden alleen voor uw gemak verstrekt, en wij keuren de inhoud of praktijken van deze websites van derden niet goed of hebben er geen controle over. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die ontstaan als gevolg van uw gebruik van deze links of uw vertrouwen op de inhoud of diensten die door derden worden geleverd.

Aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover toegestaan door de wet, zullen FairPlay Engineering B.V. en haar directeuren, werknemers of agenten niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of strafschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van onze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing ongeacht de juridische theorie waarop de claim is gebaseerd, inclusief maar niet beperkt tot contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Vrijwaring

U stemt ermee in FairPlay Engineering B.V. en haar directeuren, werknemers of agenten te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van onze website of schending van deze Voorwaarden.

Wijziging en beeindiging

Wij behouden ons het recht voor om onze website of een deel daarvan te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen ook deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, en eventuele wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht bij het plaatsen van de herziene Voorwaarden op onze website. Uw voortgezet gebruik van onze website na dergelijke wijzigingen geldt als uw acceptatie van de bijgewerkte Voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Vijfhuizen, Nederland.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt een dergelijke bepaling gescheiden van de overige bepalingen, die geldig en afdwingbaar blijven tot het maximale toegestane extent toegestaan door de wet.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via:
FairPlay Engineering B.V.
Bloemlaan 2
2132 NP Hoofddorp
023-5583721
Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 10/10/2023.